Hans Nielsen 

1804 - 1870

Søn af  Niels Hansen 1770-1838 og Ingeborg Hannsdatter 1779-1824


Mette Fra Mettes Bog
og Knud Rotvels
notater
 
  • Født i Kirke Stillinge 26. april
  • Søskende: Knud, Maren, Karen og Kirsten.
  • Erhverv: Gårdmand på Husbjerggaard
  • Gift med Christen Sørensens enke Kirsten Børresdatter og efter hendes dø med Ane Hansdatter.
  • Død: 7. maj 1870
Jer farfar var en kraftig mand med sort hår og brune øjne. Han kom op at tjene hos Christen Sørensen i Stillinge by, og da Christen Sørensen døde, blev jer farfar gift med hans enke, og blev stedfar til 3 børn: Kirsten, Kirstine og Søren.
Kirstine er mor til Kristen og Hans Knudsen, og blev senere gift med Knud Lyrups far. Da så jer farfars første kone døde, giftede han sig igen med Ane Hansdatter, som er født på Kildegaarden i Øster Stillinge, og i dette ægteskab blev jeg far født.
Jer farfar Hans Nielsen, var en dygtig mand, og alt i mark som i gård skulle være i orden, ligesom hans besætning, efter den tids forhold, var 1ste kl. Jeg husker især hans 2 flotte, gule køreheste. Det var en anbefaling at have tjent hos ham, men han fordrede meget af sine folk, men det kendetegnede jo tiden.

Knud Rotvel skriver i sine notater om Husbjergård følgende:

HUUSBJERGGAARD i KIRKE STILLINGE
Den gamle Stillinge Kirke med de smukke kalkmalerier og den prægtige udskårne altertavle ligger midt i Stillinge by på en banke og omgivet af landsbyens ældste bøndergårde. Mod syd ligger præstegården, mod vest Stervbogård, som Lars Peter Jensen har skrevet om i Sorø amts årbøger og mod nord lige over vejen ligger Huusbjerggård.

I året 1787 var dens "Bonde og Gårdbeboer" Søren Christensen, 37 år, husbond, og blandt gårdens øvrige beboere var hans anden kone Dorte Hansdatter, 33 år, madmoder, og deres børn Christen, 6 år og Hans, 3 år.

Den lille Christen Sørensen blev med tiden 66½ tomme høj, hvilket er noteret i lægdsrullen, og han blev i 1804 udtaget som rytter (dragon). Da faderen døde overtog han gården og i 1804 d. 25/4 blev han viet til Kirsten Børresdatter, med hvem han fik følgende børn.
Kirsten f. 1822, d. 6/1
Ane Kirstine f. 1823 d. 1/7 og
Søren f. 1832 d. 17/5
Den sidste var selvfølgelig opkaldt efter sin bedstefader og skulle føre gårdens traditioner videre.

Kirsten Børgesdatter havde været gift en gang tidligere nemlig i 1815 med Anders Hansen, en brodersøn til Niels Pedersen på Tårnhøjgården, men desværre døde Anders allerede 2 måneder efter brylluppet, og Kirsten havde således været enke i 5 år, før hun blev gift med Christen. Hun var datter af gdm. Børge Christensen i Kjelstrup og Kirsten Hansdatter, og hun var 11 år yngre end sin nye mand, hvorfor hun snart sad som enke igen, og da var den lille Søren ikke engang fyldt 5 år.

Hvad gør man i en sådan situation? Man gifter sig med en 11 år yngre forkarl på gården, og det gjorde hun i 1837 d. 30/7 i Stillinge Kirke, med de overkalkede kalkmalerier med Bilsebergs Nielses ældste søn Hans Nielsen. Derved gled gården over på nye hænder. Hendes tre børn blev ved med at bo på gården indtil de var "flyvefærdige", men Kirsten fik ingen børn med sin nye mand.

Mette Christensen (gift Hansen) har i sin erindringsbog skrevet smukt om Hans Nielsens dygtighed som bonde. Da forordningen i 1837 kom om optælling af heste og kreaturer, lavede han en lille bog og skrev udenpå "Året 1837 er denne bog indrettet over det som der bliver og det som der bliver avlet af hvert alskens afgrøde. Hans Nielsen Gaaermand Kierke Stillinge". Indholdet viser dog, at viljen var stører end evnen. I 1841 da den nye matrikel kom, fik gården nr. 14 af Ke. Stillinge, og tilmed et sirligt matrikelkort fra Matrikulerings-Contoret.

Omsider stod Hans Nielsen som enkemand med sin gård. Hvad gør man, når man er 46 år gammel og ingen arving har til gården. Man gifter sig med en pige som er 14 år yngre end een selv, og det gjorde Hans i 1851 d. 13/6. Den nye madmoder på Huusbjerggård var Ane Hansdatter, som havde en tvillingsøster Karen. Deres forældre var gdm. Hans Jensen i Øster Stillinge (1779-1820) og Maren Christensdatter (1778-1826). Børnene var 4 år gamle da deres far døde og 9 år da moderen døde. De kom i pleje hos deres faster Birthe Jensdatter, der var gårdbeboer i Øster Stillinge, og hvor deres storebror Christen blev gårdbestyrer.

Christen var forlover tilligemed Jens Nielsen, Hans Nielsens bror. Det er skjult i det dunkle hvorfor dette giftermål kom i stand. De var så uens og derfor havde rygtene travlt, men i hvert fald gav Ane Hansdatter det, som Hans Nielsen attråede. I 1853 d. 25/8 fødte hun en dreng, der fik navnet Niels Peder.

Søren Christensen boede endnu hos sin stedfar så sent som i 1860, men i 1870 havde han fået sin egen gård i Stillinge, hvor han boede med sin 11 år yngre kone Mette Jensdatter og børnene Hans Peder,5, Jens Christian,4, Niels,2, (forsætter på et a4 akt som jeg ikke kan finde)
Fra Lone Mobergs slægtsforskning.
Adresser:
1824 bor hos søsteren Ane i Stevrboet, da moderen dør 1834 bor hos søsteren Maren. Tjente hos Christen Sørensen, Husbjerggård, som døde giftede sig med enken Kirsten Børresdatter (11 år ældre) som havde 3 børn: kirsten Christensdatter f.1822, Ane Kirstine f. 1823 og Søren f. 1832.
1840 boede ovennævnte 5 i 7.gård Ke.St. + følgende; Enke Ane Børresdtt, f.1781, Kirsten Christoffersdtt. 39 år ug. og flg. tjenestefolk: Christen Hansen 26, Hans Jensen 19, Hans Madsen 27 og Kirsten Jensdatter 30.
1860 boede HN, Ane Hansdtt, deres dreng Niels Peder 7 år, hendes 2 børn Søren Chr.sen 28 år, Kirsten Chr.dtt. 39 år (1.æ.!) I hus ved siden af boede Ane Børresdatter 79 år, indsidder med Kirsten Christoffersdatter.
Noter:
1851 giftede sig med Ane Hansdatter - noget med et hestetyveri.